Mākslinieks.lv

Lietošanas noteikumi

www.makslinieks.lv tiek pozicionēts kā radošo izaugsmi, kreativitāti un jaunradi sekmējošs un motivējošs interešu kopu vortāls, kas tendēts uz Latvijas topošo, jauno un jau popularitāti guvušo mākslinieku aprindām, kā darbību organizē un koordinē SIA „Artlaboratory”, turpmāk tekstā „www.makslinieks.lv”.

Vortāla www.makslinieks.lv lietošanas noteikumi ir paredzēti un saistoši katram vortāla www.makslinieks.lv lietotājam neatkarīgi no tā, vai viņš ir vai nav šī vortāla reģistrēts lietotājs.

Makslinieks.lv ir tiesīgs jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šos noteikumus, un šīs izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas vortālā www.makslinieks.lv.

Vortāla www.makslinieks.lv lietošana tiek uzskatīta par katra lietotāja brīvu izvēli un piekrišanu šiem noteikumiem, t.sk. visām tajos veiktajām izmaiņām. Katram vortāla www.makslinieks.lv lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt šos noteikumus, lai savlaicīgi būtu informēts par veiktajām izmaiņām.

Lai kļūtu par portāla www.makslinieks.lv reģistrēto lietotāju, personai ir jāievēro vortālā noteiktā reģistrēšanās kārtība. Ikvienam vortāla www.makslinieks.lv reģistrētajam lietotājam ir jāņem vērā, ka attiecīgā lietotāja profilā norādītajiem datiem (vārdam, uzvārdam u.c. informācijai) ir jābūt patiesiem un korektiem. Katram vortāla www.makslinieks.lv reģistrētajam lietotājam drīkst būt tikai viens lietotāja profils. Katrā vortāla www.makslinieks.lv lietotāja profilā drīkst izvietot tikai un vienīgi paša reģistrētā lietotāja datus un informāciju. Vortālā www.makslinieks.lv ir aizliegta t.s. „viltus” profilu veidošana, t.i. tādu profilu veidošana, kuros vortāla www.makslinieks.lv lietotājs ietver datus nevis par sevi, bet gan par citu (t.sk.arī nereālu) personu vai dzīvnieku, priekšmetu, utt. Konstatējot šādu profilu esamību, www.makslinieks.lv ir tiesīgs tos un to izveidotāju profilus nekavējoties bez iepriekšējas brīdināšanas izdzēst.

Katram reģistrētajam vortāla www.makslinieks.lv lietotājam ir pienākums neizpaust citām personām savus vortāla piekļuves datus.

Vortāla www.makslinieks.lv reģistrētais lietotājs var jebkurā brīdī izbeigt savu dalību vortāla www.makslinieks.lv reģistrētā lietotāja statusā, dzēšot savu vortālā izveidoto profilu rekstiski lūdzot to www.makslinieks.lv

Komerciāla rakstura aktivitātes vortālā www.makslinieks.lv ir atļautas tikai ar vortāla www.makslinieks.lv iepriekšēju saskaņošanu.

Makslinieks.lv ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem, tai skaitā arī bez iepriekšēja brīdinājuma, izdzēst vortāla reģistrēto lietotāju profilus, kā arī ierobežot vai liegt pieeju vortālam www.makslinieks.lv, pie tam šādā gadījumā nenesot nekādu atbildību par to.

Katrs vortāla www.makslinieks.lv lietotājs ir pilnībā atbildīgs par jebkuru informāciju, ko tas izvieto vortālā vai nosūta citiem vortāla lietotājiem, tai skaitā, bet ne tikai sava profila datus, fotogrāfijas, e-pasta sūtījumus, video materiālus, mūzikas ierakstus, rakstu darbus, vizuālos risinājumus, zīmējumus, kā arī uzņemas pilnu atbildību par sekām (t.sk. tiesiskajām), kas rodas šādas informācijas izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā. Vortālā www.makslinieks.lv ir aizliegts ievietot vai nosūtīt citiem vortāla lietotājiem: Informāciju (tajā skaitā arī video, rakstu, vizuālos un audio materiālus), kuras izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā tiek aizskartas vai pārkāptas trešo personu intelektuālā īpašuma (autortiesības u.c.) tiesības;

informāciju, kas aizskar personas godu un cieņu;

informāciju, kas aicina uz vardarbību, rasu naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu;

informāciju, kas ir vulgāra, ķengājoša vai citādā veidā aizskaroša;

informāciju, kas satur datorvīrusus vai izveidota, lai kaitētu datora vai elektronisko sakaru programmatūras darbībai (drošībai);

informāciju, kam piemīt surogātpasta (junk mail, spam, chain letter) vai nesaskaņotas reklāmas raksturs;

informāciju, kas ir pornogrāfiska vai pārlieku erotiska;

visu cita veida informāciju, kas ietekmē vai var ietekmēt vortāla www.makslinieks.lv normālu darbību un drošību.Konstatējot šādas informācijas izvietošanu, www.makslinieks.lv ir tiesīgs šo informāciju nekavējoties izdzēst, nodot tiesību sargājošajām iestādēm, kā arī dzēst šīs informācijas izvietotāja profilu vai bloķēt tam pieeju uz nenoteiktu laiku.

Jebkurā gadījumā www.makslinieks.lv nenes nekādu atbildību par vortālā www.makslinieks.lv izvietoto vai vortāla lietotāju savstarpēji nosūtīto informāciju un sekām (t.sk. tiesiskajām), kas ir radušās šīs informācijas izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā. Tāpat www.makslinieks.lv nav atbildīgs par vortāla pieejamību, vortāla lietotāju savstarpējo komunikāciju, jebkādām tehniska rakstura problēmām vortāla darbībā, vortāla lietotāja profila datu izmaiņām citas personas neautorizētas piekļūšanas rezultātā. Visa vortāla darbība (t.sk. tajā pieejamie pakalpojumi) tiek piedāvāta tāda, kāda tā ir („as – is”), bez nekādām papildus garantijām no www.makslinieks.lv. Bez tam www.makslinieks.lv nav nekādā veidā atbildīgs par jebkāda veida zaudējumiem, kas vortāla www.makslinieks.lv lietotājiem ir radušies saistībā ar vortāla un tajā pieejamo pakalpojumu izmantošanu.

Vortāla www.makslinieks.lv lietotājam ir pienākums darīt visu nepieciešamo, lai nodrošinātu www.makslinieks.lv tiesisko interešu aizsardzību („to hold harmless and indemnify”) pret visām trešo personu prasībām vai pretenzijām, kuras ir celtas pret www.makslinieks.lv un ir jebkādā veidā saistītas ar vortāla lietošanu no attiecīgā lietotāja puses.

Ja vortāla www.makslinieks.lv lietotājam šo noteikumu pārkāpuma gadījumā tiek liegta vai ierobežota pieeja vortālam vai arī šī lietotāja profils tiek izdzēsts no vortāla, tad šim vortāla lietotājam netiek atmaksāti nekādi maksājumi, kas veikti saistībā ar vortālā izmantojamajiem maksas pakalpojumiem (profila apskates statistika, virtuālās naudas u.c.).

www.makslinieks.lv, izvietojot informāciju vortālā vai ar e-pasta starpniecību ir tiesīgs informēt vortāla www.makslinieks.lv lietotājus par dažāda veida ar vortālu saistītām aktualitātēm.

Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz vortālu www.makslinieks.lv pieder tikai un vienīgi www.makslinieks.lv. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie likumā noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas šai sakarā ir nodarīti www.makslinieks.lv.

Visi strīdi, kas saistībā ar šiem noteikumiem rodas starp www.makslinieks.lv un vortāla www.makslinieks.lv lietotājiem tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tie risināmi saskaņā ar LR likumdošanu.


Privātums

Visi vortālā www.makslinieks.lv ievietotie lietotāju personas dati tiek aizsargāti atbilstoši LR likumdošanai. Šo datu apstrāde tiek veikta ievērojot LR likumdošanā noteiktos vispārīgos personas datu apstrādes principus.

Kļūstot par reģistrēto vortāla www.makslinieks.lv lietotāju, persona piekrīt savu reģistrētā lietotāja profilā norādīto datu apstrādei.

Katrs reģistrētais vortāla www.makslinieks.lv lietotājs apzinās un piekrīt, ka viņa lietotāja profilā norādītie dati ir publiski pieejami visiem pārējiem vortāla www.makslinieks.lv reģistrētajiem lietotājiem, kā arī trešām personām (ievērojot noteikto reģistrētā lietotāja iespēju izvēlēties atsevišķu datu pieejas ierobežošanu) un, ka šo datu izmantošana nav atkarīga no www.makslinieks.lv.